Partneri

CARE radi u partnerstvu sa lokalnim nevladinim organizacijama – promoterima zdravih životnih stilova, rodne ravnopravnosti i nenasilja.

CARE International Balkans

CARE International na Balkanu postoji od 1992. godine. Od svojih ranih dana, CARE-ov program je proširen i razrađen kako bi se zadovoljile različite potrebe ugroženog stanovništva u ovom regionu. Misija CARE-a bila je da pomogne u poslijeratnom oporavku i društveno-ekonomskom razvoju u bivšoj Jugoslaviji.

CARE na Balkanu sada čine četiri programske kancelarije sa sjedištem u Sarajevu, Beogradu, Skoplju i Prištini. CARE-ova programska kancelarija u Sarajevu upravlja manjim kancelarijama vezanim za projekte u Banjaluci i Srebrenici (Bosna i Hercegovina). CARE radi po fleksibilnom modelu rada koji zahtijeva veće partnerstvo sa lokalnim organizacijama civilnog društva, mrežama NVO i vladama.

CARE na Balkanu je fokusiran na dva ključna područja: Program rodne ravnopravnosti i Program socijalne i ekonomske inkluzije i sljedeće strateške ciljeve:

  • Osnažiti procese koji pružaju podršku povratku ljudi u njihove domove ili pružiti alternativna rješenja za problem održivog života za ljude koji su pogođeni ratom.
  • Poboljšati pristup najranjivijih i najugroženijih članova društva minimalnim nivoima socijalne zaštite i prava.
  • Povećati efikasnost civilnog društva u rješavanju pitanja povezanih sa socijalnom rekonstrukcijom i inkluzijom.
  • Razviti održive ekonomske prilike i poboljšati socijalno blagostanje.

Posjetite web sajt: care-balkan.org

Centar ACT for SOCIETY (Djeluj za društvo)

Cilj Centra ACT za SOCIETY (Djeluj za društvo) je unapređenje zdravih životnih stilova i podsticanje održivog razvoja društva. Njegov rad se sastoji u zalaganju za demokratiju i pitanja ljudskih prava, promovisanju kulture, povezivanju mladih, podsticanju aktivnog učešća mladih u društvenom životu i procesima donošenja odluka, kako na lokalnom tako na državnom nivou.

Posjetite web sajt: www.actforsocietycenter.org

Asocijacija XY

Asocijacija XY je nevladina organizacija čija je misija poboljšati i promovisati zdravlje i zdrave životne stilove građana Bosne i Hercegovine, sa posebnim fokusom na mlade ljude i marginalizovane grupe. Asocijacija XY koristi principe planiranja zasnovanog na dokazima, međusektorske participativne saradnje i partnerstva, zagovarajući sistematska rješenja na svim nivoima vlasti. U cilju pružanja obrazovanja i kvalitetnih i kontinuiranih zdravstvenih i nemedicinskih usluga, Asocijacija XY okuplja stručnjake, mlade ljude i volontere.

Posjetite web sajt: www.asocijacijaxy.org

Centar E8

Centar E8 je omladinska organizacija osnovana 2004. godine, sa sjedištem u Beogradu i regionalnom kancelarijom u Vranju. Inovativnim obrazovnim programima, kampanjama i kroz različite metodologije edukujemo, osnažujemo, podižemo svijest i angažujemo mlade ljude o temama prevencije nasilja i diskriminacije, promocije rodne ravnopravnosti i zdravlja, kao i o značaju aktivnog učešća.

Posjetite web sajt: e8.org.rs

Centar za savjetovanje, socijalne usluge i istraživanje – SIT

SIT je nevladina i neprofitna organizacija čija je misija pružanje usluga profesionalnog savjetovanja, istraživanja u različitim oblastima i sprečavanje negativnih pojava sa ciljem doprinosa i poboljšanja zdravlja i socijalne zaštite. Glavni cilj SIT-a je obezbjeđivanje inkluzivnog društva pripadnicima svih rodova, etničkih grupa, seksualnosti ili religija i društva u kome su svi ljudi jednaki i oslobođeni diskriminacije; svijeta bez nasilja; i svijeta gdje se ljudska prava promovišu i štite.

Posjetite web sajt: www.sit-ks.org

Asocijacija mladih na Kosovu George Williams

Asocijacija mladih na Kosovu George Williams je organizacija zasnovana na vrijednosti koju čine volonteri koji imaju za cilj da nadahnu i ohrabre liderstvo mladih i pomognu zdravom razvoju zajednica. Crveni trougao YMCA-e takođe utjelovljuje naše vrijednosti i pristup radu, tim pokušava da obezbijedi da svi projekti pomažu ljudima da razvijaju um, tijelo i duh. Njihova misija je da budu inkluzivan pokret u kojem ljudi razvijaju um, tijelo i duh i izgrađuju buduće i sadašnje lidere i ulažu u mlade dok promovišu mir i jedinstvo i slave međusobne razlike i različitosti.

Posjetite web sajt: www.ymcakosovo.com

Perpetuum Mobile

NVO “Perpetuum Mobile – Institut za razvoj mladih i zajednice” je nevladina organizacija koja nastoji stvoriti društvo koje mladima pruža poštovanje, uspjeh i mogućnosti. Organizacija je osnovana u julu 2006. godine. Osnivači Perpetuum Mobilea imaju više od sedamnaest godina iskustva u radu nevladinih organizacija. Danas Perpetuum Mobile djeluje u Bosni i Hercegovini i šire. Ima kvalifikovano osoblje koje je odradilo više od 4.000 dana obuke u BiH i regionu. Takođe, kao organizacija otvorena za saradnju okuplja veliki broj volontera i stručnih saradnika u domenu nauke, politike, ekonomije i mnogih drugih oblasti društva.

Posjetite web sajt: www.pm.rs.ba

SMART Kolektiv

SMART je nezavisna, neprofitna organizacija osnovana 2003. godine u Beogradu. Pionir je u promociji koncepta korporativne društvene odgovornosti i razvoju socijalnog preduzetništva u Srbiji.

Polazeći od ideje povezivanja preduzeća i društva, Smart pronalazi načine primjene poslovnih iskustava i logike u rješavanju društvenih problema, pomažući kompanijama da artikulišu i strateški komuniciraju sa zajednicom, a raznim društvenim grupama da zainteresuju poslovni svijet za svoje potrebe i inicijative i postanu inovativniji, efikasniji i održiviji.

Misija SMART Kolektiva je da doprinese pozitivnim društvenim promjenama povezujući kompanije i organizacije civilnog društva, pomažući kompanijama da usvoje društvene vrijednosti a organizacijama da razviju poslovne vještine, inovacije i održivost.

Posjetite web sajt: smartkolektiv.org

Status M

Status:M je neprofitna organizacija čiji je cilj podizanje svijesti, ispitivanje i dekonstrukcija preovlađujućih društvenih normi i stereotipa. Kroz neformalno obrazovanje i lokalni aktivizam Status:M jača i podstiče, prije svega dječake, muškarce i marginalizovane članove društva, da aktivno doprinesu transformaciji našeg društva. Obavještavanjem javnosti, jačanjem stručnjaka i zalaganjem za unapređenje javnih politika i prakse, Status:M gradi nenasilno, inkluzivno i rodno ravnopravno društvo.

Posjetite web sajt: www.status-m.hr/en

Snaga mladih / Youth Power

SNAGA MLADIH / YOUTH POVER je nevladina organizacija čija je vizija društvo u kome su mladi ljudi poštovani, uspješni i imaju priliku da razviju svoje potencijale. Naša misija je stvaranje inkluzivnih društava zagovaranjem, obrazovanjem i promocijom zdravih životnih stilova, ravnopravnosti, dijaloga, sprečavanja nasilja i angažovanja zajednice.

Posjetite web sajt: eng.youth-power.org

Omladinski edukativni klub – Sinergija

Omladinski edukativni klub Sinergija je nevladina organizacija iz Kosovske Mitrovice koja unapređuje status mladih kroz obrazovanje, istraživanje, promociju i prevenciju. Građanski aktivizam, rodna ravnopravnost i nenasilno ponašanje temeljne su vrijednosti našeg rada. OEK Sinergiju čini 220 volontera i omladinskih radnika posvećenih poboljšanju statusa mladih na sjeveru Kosova.

Posjetite web sajt: oek-sinergija.org

Razvio:

Podržali:

Posjetite YMI:

Naši partneri:

PROGRAM Y CARE International, Balkans
care-balkan.org
info@program-y.org
© 2024 CARE International, Balkans — All rights preserved.