Kampanje

Promijenite trendove i smanjite rizik potencijalno opasnog i štetnog ponašanja među mladima.

Zašto omladinske kampanje?

Prevencija nasilja i promocija zdravih životnih stilova mladih ljudi važan je dio šire komunikacione strategije promocije i zaštite zdravlja mladih u gotovo svim modernim zemljama. Bez obzira da li se radi o nasilju, sprečavanju upotrebe psihoaktivnih supstanci ili sprečavanju seksualno prenosivih infekcija, savremeni obrazovni sistemi kombinuju formalno i neformalno obrazovanje sa zdravstvenim kampanjama, sve u cilju uklanjanja faktora rizika koji su identifikovani kao važne odrednice zdravlja. Kampanje ne samo da imaju moć uticaja na faktore rizika, one zapravo mogu biti pokretačka snaga, tj. mogu da mobilišu mlade ljude i odrasle da se aktivno uključe u transformaciju okruženja u kojem žive ili idu u školu, sa ciljem postizanja sveobuhvatnijih i složenijih zdravstvenih ishoda.

Ako u određenoj školi postoji kritična masa mladih ljudi koji određene oblike nasilja (etiketiranje, ogovaranje, zadirkivanje, itd.) doživljavaju kao prihvatljivo ponašanje koje nije štetno za one koji su mu izloženi, kampanja bi trebalo da podstakne promjene stavova kod mladih ljudi na način da su takvi oblici ponašanja označeni i prepoznati kao štetni i da im se aktivno suprotstavljaju kao neprihvatljivim u njihovom okruženju, školi ili široj zajednici.

Tokom godina, Program Y je implementirao više od 5.000 različitih aktivnosti kampanja, u više od 130 zajednica širom regiona, uključujući više od 600.000 ljudi, uglavnom mladih. Prema brojnim rezultatima istraživanja i evaluacija, učešće u kampanjama, izloženost kampanjama i učešće u radionicama (kombinovani pristup) su doprinijeli poboljšanju stavova i ponašanja kod mladića i djevojaka u različitim sferama njihovog života.

Najvažnije kampanje koje smo implementirali su:

Kampanja: Budi muško

Prepoznata od strane mnogih kao jedna od najboljih kampanja protiv nasilja na Balkanu u današnje vrijeme, važno je reći da je nastala iz fraze koja se često koristi u regionu Balkana: “Budi muško”. Ako ste iz ovog regiona, vjerovatno se možete lako sjetiti kada ste je posljednji put čuli.

Biti muškarac na Balkanu, naročito mladić, nije lako. Ni djevojkama nije ništa lakše jer još uvijek živimo u patrijarhalnim društvima sa preovlađujućim krutim tradicionalnim normama.

Najvjerovatnije, prošli put kada ste čuli izraz “Budi muško” to je bilo u negativnom kontekstu poput: “Budi muško, pokaži da si pravi muškarac, udari ga”, “Zašto plačeš, ti si muško”, “Treba li žena da ti kaže kako da se ponašaš, hajde, budi muško”, ili nešto poput “Kakav si ti to muškarac, muškarci su jaki, a ne takve mlakonje, budi muško” , “Ko je muško u ovoj kući, budi pravi muškarac”. Pokušajte da zamislite kako takvi izrazi mogu uticati na mladiće u godinama kada se formiraju kao ličnosti, ali i na djevojke koje su u velikoj mjeri direktno pod uticajem težine ovih fraza i postupaka koji proizilaze iz njih.

Upravo zbog ovih negativnih percepcija i povezanih posljedica Inicijativa mladića je pokrenula kampanju “Budi muško” još 2008. godine. Ovu kampanju je razvio Smart Kolektiv iz Beograda, koji posjeduje stručno znanje u oblasti razvoja društvenih normi ili socijalno angažovanih kampanja. Kampanja je razvijena na participativan način – uz aktivno učešće mladih ljudi iz regiona u svim fazama razvoja kampanje.

Sveobuhvatna tema kampanje “Budi muško” je osporavanje krutih normi maskuliniteta. Pod-teme uključuju prevenciju nasilja nad ženama, prevenciju vršnjačkog nasilja (ili maltretiranja) i promociju seksualnog zdravlja i zdravih odnosa, a mnoge od ovih tema su obrađene u radionicama. Ton kampanje je provokativan, ali ne zvuči kao držanje pridike. Ova kampanja koristi privlačan vizuelni identitet kako bi navela mladiće da razmišljaju o prednostima i o tome kako je “cool” biti uključen u ravnopravnije i nenasilne oblike ponašanje i životne stilove.

Pokrenuta je u srednjim školama u Srbiji, Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini sa ciljem:

 • Promovisanja edukativnih radionica u srednjim školama;
 • Privlačenja mladih ljudi da učestvuju u programu, i:
 • Prenošenja edukativnih poruka projekta većem broju mladih ljudi u regionu Zapadnog Balkana.

Ključne poruke kampanje su o promjeni negativnih stavova mladih ljudi prema vršnjačkom nasilju i nasilju uopšte, kao i o izgradnji životnih vještina mladih ljudi radi promocije zdravijih životnih stilova.

Kampanju su pratile razne poruke koje imaju za cilj promjenu pravila i podsticanje mladih da razmišljaju na potpuno drugačiji način. Slogani koji su se koristili i koji se i danas koriste su “Budi muško – zaljubi se!”, “Budi muško – bildaj mozak!”, “Budi muško – pokaži osjećanja!”, “Budi muško – protiv nasilja”, “Budi muško – ne budi nasilnik!” i mnogi drugi. Jasna i zanimljiva poruka je veoma važna u osporavanju stereotipa sa kojima se mladi ljudi suočavaju i pružanju adekvatnih načina da ih promijene.

Kampanja: Reaguj ljudski

Kampanja Reaguj ljudski je kampanja koja se fokusira na intervenciju posmatrača. Intervencija posmatrača je filozofija i strategija za sprečavanje različitih oblika nasilja, uključujući uznemiravanje, seksualno uznemiravanje, seksualno zlostavljanje i nasilje nad intimnim partnerom.

Ko su posmatrači?

Posmatrači su osobe koje posmatraju nasilje ili su svjedoci uslova koji podržavaju nasilje. Oni nisu direktno uključeni, ali imaju mogućnost da intervenišu, govore ili učine nešto po tom pitanju. Oni su neko ko je prisutan i tako potencijalno u stanju da obeshrabre, spriječe ili prekinu incident.

Posmatrači su prisutni/svjedoci nasilnih situacija – oni su prijatelji žrtve i/ili počinioca, drugi učenici, članovi tima, komšije itd. Posmatrači su “publika” – nasilnici često koriste svoje žrtve i nasilnu situaciju kako bi pokazali svoju snagu i superiornost u grupi. Stoga se vršnjačko nasilje obično dešava pred publikom – uživo ili putem interneta (offline ili online).

Kako posmatrači reaguju?

Većina njih ništa ne radi. Oni pasivno prihvataju maltretiranje, gledaju i ne rade ništa. Oni su publika nasilnika i tiho prihvatanje koje omogućava nasilniku da nastavi sa nasilničkim ponašanjem. Osjećaju se nemoćni da učine bilo šta u strahu da bi i oni mogli postati žrtve.

Neki od njih podržavaju nasilnike – podstiču maltretiranje smijući se, navijajući ili komentarišući. Neki od njih se pridružuju maltretiranju. Oni žele da zadrže svoj položaj u hijerarhiji grupe i da budu na pobjedničkoj strani. Oni ne vole ili ne podržavaju nasilje i loše se osjećaju zbog svog ponašanja.

Neki igraju ključnu ulogu u sprečavanju ili zaustavljanju uznemiravanja – direktno intervenišu odvraćajući pažnju nasilnika, pozivajući u pomoć ili pomažući žrtvi. Prvenstveno ih vodi osjećaj odgovornosti da nešto urade.

Slogan i poruke kampanje

Glavni slogan ili naslov kampanje je REAGUJ LJUDSKI.

Pozovite posmatrače da reaguju – da ustanu, progovore, nešto urade. Ovim pozivom želimo da pozovemo i motivišemo posmatrače da reaguju na način na koji bi svako ljudsko biće reagovalo, a to je da pomogne nekome. Želimo da se pozovemo na osnovne i univerzalne ljudske vrijednosti poštovanja, sigurnosti, ljubavi, pravde, jednakosti i samog života. Svi smo ljudi, bez obzira na rod, rasu, religiju, nacionalnost ili seksualnost.

Neki od slogana/poruka koje koristimo su:

Reaguj ljudski …

 • … progovori
 • … pomozi žrtvi
 • … ustani
 • … protiv nasilja
 • … traži pomoć
 • … odvrati nasilnika

Ubacivanjem savjeta i ideja onoga šta možete da uradite u datoj situaciji u glavni slogan, želimo da ohrabrimo i osnažimo posmatrače da igraju ključnu ulogu u sprečavanju ili zaustavljanju uznemiravanja, a to je da direktno intervenišu i ne ugrožavaju sebe pri tome, što je takođe veoma važno.

Kroz kampanju želimo da:

 1. Podignemo svijest da je nereagovanje način odobravanja nasilja, pozivajući posmatrače da reaguju!
 2. Motivišemo posmatrače da preuzmu aktivniju ulogu u borbi protiv nasilja, motivišući posmatrače da reaguju!
 3. Edukujemo mlade ljude da prepoznaju nasilje i podignu svijest o različitim oblicima nasilja!
 4. Damo mladim ljudima savjet o tome kako da reaguju u datoj situaciji, da ih osnažimo i ohrabrimo da reaguju!

Kampanja “Reaguj ljudski” se implementira u okviru projekta Inicijativa mladića kojeg realizuje organizacija Care International Balkan, u zemljama sjeverozapadnog Balkana kroz aktivnosti partnerskih “Budi muško” klubova od 2015. godine.

Kampanja: PaziSex

Kampanja “Pazi seks!” i web sajtovi (možete ih naći u nastavku) osmišljeni su sa ciljem da mladima pruže privlačan i prijateljski naklonjen edukativni materijal, gdje mogu naći važne informacije o seksualnosti, seksualnom razvoju i orijentaciji, prvom seksualnom iskustvu, različitim oblicima vršnjačkog pritiska, kontracepciji, SPI itd.

Web sajt i kampanja podijeljeni su u pet poglavlja koji predstavljaju različite faze seksualnog razvoja tinejdžera. Svako poglavlje otvara se jedno za drugim, što nam omogućava da svaku temu stavimo u poseban fokus.

Ciljevi kampanje, ciljne grupe i poruke

Ko je naša ciljna grupa:

Svi – mladi ljudi, roditelji, profesori, socijalni i omladinski radnici.

Koja je naša poruka:

Edukacija o temi seksualnog i reproduktivnog zdravlja je vrlo važna.

Šta želimo da postignemo:

 1. Da se učenici informišu o web sajtu www.pazisex.net
 2. Da se učenici upoznaju sa osnovnom svrhom ovog web sajta
 3. Da se podigne svijest o važnosti obrazovanja u oblasti seksualnog i reproduktivnog zdravlja među mladima
CILJNA GRUPAPORUKE – šta želimo da kažemo
Mladi ljudi uzrasta od 14-19 godinaVažno je biti informisan o seksualnom zdravlju
Sve je to normalno – normalno je imati puno pitanja, normalno je da se dese sve promjene na vašem tijelu, pubertet je normalan…
Mislite svojom glavom
Roditelji, profesori i omladinski radniciVažna je edukacija o seksualnom i reproduktivnom zdravlju
Ne postoji mnogo mjesta na kojima se mladi mogu informisati
www.pazisex.netje koristan alat koji vam može pomoći u vašem radu
Šira javnostVeoma je razočaravajuće što se edukacija o ovoj temi ne obrađuje sistematski
Važna je edukacija o seksualnom i reproduktivnom zdravlju
Zbog toga smo napravili web sajt prilagođen mladim ljudima i na jednom mjestu nudimo sve odgovore koji njima mogu biti potrebni

Kampanja: Jesi OK?

Kampanja Jesi OK?je nova kampanja koju su napravili mladi za mlade koja se prije svega fokusira na dvije konkretne teme mentalnog zdravlja (baveći se nedostatkom samopouzdanja, depresijom, povlačenjem u sebe, asocijalnim ponašanjem, agresijom, nervozom itd.) i sajber nasiljem (šta je zadirkivanje a šta je maltretiranje, sprečavanje uvreda kroz komentare mržnje, objavljivanje sramotnih fotografija ili video snimaka nekoga kako bi se stvorile pogrešne slike o toj osobi, pravljenje lažnih profila za maltretiranje itd.)

Cilj ove kampanje je promovisanje prosocijalnog ponašanja među mladim ljudima u srednjim školama (uzrasta od 14 do 19 godina) kako bi se transformisala kultura unutar škola i učinila ih okruženjem koje pruža podršku svim mladim ljudima. Kroz ovu kampanju mladi ljudi rade na podsticanju drugih mladih da reaguju kada primijete da neko ima problem ili je izložen riziku. Da bi se to dogodilo, mladi ljudi moraju da:

 • prepoznaju kada neko ima problem ili je izložen riziku
 • podstaknu mlade ljude da daju savjete svojim prijateljima
 • ohrabre mlade ljude da traže podršku i da ih savjetuju gdje da traže podršku

Ova kampanja je u velikoj mjeri isprepletena sa kampanjom Reaguj ljudski sa razlikom što se ova kampanja prvenstveno fokusira na mentalno zdravlje i sajber nasilje i nastoji da ohrabri posmatrače, ali ne da ih optereti sa novim odgovornostima ili da stavi veliki “teret” na njihova leđa.

Ova kampanja takođe uči mlade ljude gdje da traže podršku, poput prijatelja, Budi muško klubova, porodice, interneta, školskog osoblja (psiholog i razredni starješina), omladinskih organizacija itd.

Naša strategija komunikacije je:

 • Govoriti o sajber nasilju iz perspektive mentalnog zdravlja.
 • Promovisati prosocijalno ponašanje kao poželjno ponašanje među ciljnim grupama.
 • Kroz niz poželjnih ponašanja promovisati prave vrijednosti vezane za prijateljstvo, povjerenje i podršku.
 • Otvoreno raspravljati o pitanjima mentalnog zdravlja i sajber nasilja sa naglaskom da su problemi nešto što se može dogoditi svima i da će problemi proći.
 • Ton komunikacije treba da bude optimističan, dobronamjeran, opušten, prijateljski.

Kampanja “Jesi OK?” se implementira u okviru projekta Inicijativa mladića koju realizuje organizacija Care International Balkan, u zemljama sjeverozapadnog Balkana kroz aktivnosti partnerskih “Budi muško” klubova od 2018. godine.

Razvio:

Podržali:

Posjetite YMI:

Naši partneri:

PROGRAM Y CARE International, Balkans
care-balkan.org
info@program-y.org
© 2024 CARE International, Balkans — All rights preserved.