“Në KBB, mësova shumë se si t’i shpreh emocionet e mia në mënyrë të shëndetshme dhe si t’i kontrolloj mendimet dhe reagimet e mia fillestare.”

- Krista, 16 vjet, Tiranë

Lajmet

Zhvilluar nga:

Mbeshtetur nga:

Vizitoni YMI:

Partnerët tanë:

PROGRAM Y CARE International, Balkans
care-balkan.org
info@program-y.org
© 2024 CARE International, Balkans — All rights preserved.