“Në KBB, mësova shumë se si t’i shpreh emocionet e mia në mënyrë të shëndetshme dhe si t’i kontrolloj mendimet dhe reagimet e mia fillestare.”

05/01/2022

– Krista, 16 vjet, Tiranë

Zhvilluar nga:

Mbeshtetur nga:

Vizitoni YMI:

Partnerët tanë:

PROGRAM Y CARE International, Balkans
care-balkan.org
info@program-y.org
© 2023 CARE International, Balkans — All rights preserved.